Voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 8 gaat uw kind de Jozefschool verlaten. Uw kind gaat dan naar een school voor voortgezet onderwijs. Voor die tijd gaat u samen met uw kind een school zoeken die bij uw kind past. Vanaf de informatieavond begin groep 7 zullen de leerkrachten u informeren hoe dit traject naar het VO zal gaan verlopen.

Niveaus voortgezet onderwijs:

  • Praktijkgericht onderwijs
  • VMBO Basis beroepsgerichte leerweg
  • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
  • VMBO Theoretische leerweg / VMBO
  • Gemengde leerweg
  • HAVO
  • VWO

Hoe komen wij als school tot een basisschooladvies?
Al vanaf groep 1/2 volgen wij uw kind op de voet. Zo volgt de leerkracht onder meer de sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling kunt u hierbij denken aan hoe het zelfvertrouwen van uw kind is, hoe het contact met andere leerlingen of met de leerkracht is. Hoe goed uw kind kan samen spelen of samenwerken met andere kinderen. Of uw kind doorzettingsvermogen heeft, zich goed kan concentreren, gemotiveerd is en belangstelling heeft. Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling kunt u denken aan hoe uw kind de toetsen heeft gemaakt die bij de methode horen. Of uw kind extra hulp krijgt voor bepaalde vakken of dat uw kind juist extra uitdaging nodig heeft voor een bepaald vak. Deze informatie vindt u op het rapport van uw kind. Ook de CITO toetsen, die twee keer per jaar worden afgenomen, geven een beeld van de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Een overzicht van deze toetsen krijgt uw kind altijd met het rapport mee. Daarnaast kijken we ook hoe uw kind omgaat met huiswerk. Maakt en leert uw kind het huiswerk regelmatig?

Alle informatie, door de schooljaren heen verzameld, wordt aan het eind van groep 7 naast elkaar gelegd. Per kind bekijken de leerkrachten van groep 7 het rapport, hun cito scores én de sociaal emotionele ontwikkeling. Alle leerlingen worden door de leerkrachten van groep 7, een leerkracht van groep 8 en het zorgteam (directielid en IB-er) doorgesproken. Na dit overleg komen wij tot een voorlopig advies waarvan de school vindt dat dat bij uw kind past. Over dit voorlopig advies wordt met u en uw kind tijdens het rapport gesprek van juni/juli van gedachten gewisseld. U krijgt het voorlopig advies vervolgens via de
mail toegestuurd.

Dit voorlopig advies wordt doorgegeven en besproken met de leerkrachten van groep 8. Tijdens de startgesprekken in september wordt met u en uw kind nogmaals gesproken over het voorlopig advies. Welke ontwikkelpunten stelt de leerling zichzelf ter voorbereiding op het VO? Nieuwe inzichten, toets resultaten, werkhouding van de leerling of onderzoeken kunnen het uiteindelijke advies beïnvloeden. Tijdens de ouderavond in november gaan de leerkrachten met u en uw kind in gesprek over de voortgang in groep 8. Samen wordt gekeken naar het best passende vervolgonderwijs voor uw kind.

In februari krijgt u van school het definitieve advies. Hiervoor krijgt u een formulier waarop het advies van school staat beschreven. Hiermee kunt u uw kind, meestal vanaf begin maart, gaan aanmelden op het voortgezet onderwijs. Per school verschillen de inschrijfmogelijkheden. Dit kunt u zelf informeren bij de school van uw keuze.

Het voortgezet onderwijs
Het is wettelijk vastgesteld dat het basisschooladvies bindend is. De school van voortgezet onderwijs waar uw kind zich ingeschreven heeft, laat u zelf weten of uw kind is toegelaten. Deze school wil graag ter aanvulling van het advies, de gegevens van de CITO toetsen die uw kind op de basisschool in groep 6, 7 en 8 heeft gemaakt. Dit sturen wij met de overdrachtsinformatie op aan het voortgezet onderwijs waar uw kind is ingeschreven. Voordat we deze gegevens opsturen, kunt u deze informatie op school inzien. Verder wil de school waar uw kind zich ingeschreven heeft, ook graag de score van een Eindtoets Primair Onderwijs, die uw kind in april maakt. Op de Jozefschool is dat de IEP. U ontvangt de originele uitdraai met de uitslag van ons. Wij zorgen er vervolgens voor dat het toets resultaat bekend wordt op het voortgezet onderwijs. U geeft hiervoor toestemming bij inschrijving op de voortgezet onderwijsschool.

Resultaat van de eindtoets
Het resultaat van de gemaakte eindtoets is het wettelijk tweede gegeven naast het reeds gegeven schooladvies. Heeft uw kind de eindtoets beduidend beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Wij overleggen dit met de intern begeleider en collega groep 8 leerkrachten. Wij kunnen besluiten het advies (omhoog) aan te passen. Ook kunnen wij besluiten om het schooladvies niet aan te passen. Mocht het resultaat van de eindtoets lager zijn dan het schooladvies, dan wordt het advies nooit aangepast. Bij een gewijzigd advies is het niet altijd vanzelfsprekend dat het kind op een ander niveau wordt geplaatst vanwege overbezetting op het voortgezet onderwijs.

Kernprocedure in de regio Amstelland en De Ronde Venen
De Jozefschool heeft samen met scholen uit de omgeving afspraken gemaakt over de aanmelding en inschrijving op scholen voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Kernprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolkeuzegids. Elk jaar verschijnt een vernieuwde versie van de schoolkeuzegids.

De ouders van kinderen die in groep 8 zitten, krijgen deze gids ook thuis. De Kernprocedure heeft ons richtlijnen gegeven hoe wij de CITO scores (naast alle overige informatie van school) kunnen interpreteren met betrekking tot het geven van een basisschooladvies:

Meest behaalde niveau opInterpretatie van CITO toetsenRichtlijnen niveau voortgezet onderwijs
(volgens de kernprocedure)
V-VVer onder het gemiddeldePraktijk onderwijs
Basis beroepsgerichte leerweg
IVOnder het gemiddeldeKader beroepsgerichte leerweg
IIIDe gemiddelde groepGemengde leerweg
Theoretische leerweg
IIBoven het gemiddeldeHAVO
II+Ver boven het gemiddeldeVWO

Scholen in de regio

Yuverta mavo Aalsmeer
Yuverta vmbo Aalsmeer
Alkwin Kollege Uithoorn
Thamen Uithoorn
De Linie Hoofddorp
Hoofdvaart College Hoofddorp
Kaj Munk Hoofddorp
Amstelveen College
Herman Wesselink College Amstelveen
KSH Hoofddorp
kkc
Keizer Karel College Amstelveen
Haarlemmermeerlyceum Hoofddorp
Panta Rhei Amstelveen

Meer informatie over deze en andere scholen kunt u ook vinden op Scholen op de kaart.