Algemene informatie

Algemene informatie vindt u:

  • In de schoolgids
  • In de Jozefflitsss
  • In de ouderbrief van de leerkracht(en) van uw kind
  • Op het prikbord bij de klas.
  • Op deze pagina van onze website.

Mocht uw kind een keer wat later op school komen i.v.m. doktersbezoek o.i.d. laat het dan aan de leerkracht weten via een briefje of e-mail.

Is uw kind ziek, bel dan altijd naar school, zodat wij weten waarom een kind afwezig is. Het liefst voor 8.20 uur.

Wanneer u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan kunt u bij de directie een groen verlofpapier halen. (kijk voor meer informatie hierover in de schoolgids)

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongeren zestien jaar worden (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli).

Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Het niet naleven van de Leerplichtwet is strafbaar en kan als zodanig worden behandeld (in de zin van het opmaken van een proces-verbaal).

Voor meer informatie:

  • Kijk op de website van de Gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl
  • Mail de gemeente op: info@aalsmeer.nl
  • Bel de leerplichtambtenaar: Mevr. S. Fakchrai tel:0297-387673

Om de rust in en om de school te vergroten zijn er een aantal regels, o.a. verlaten alle ouders direct het schoolplein als de school begonnen is. Na 8.30 uur kunnen ouders de klas niet meer in, dan verstoren zij de les. Aan het einde van de schooldag wachten de ouders buiten de hekken totdat het hek wordt opengemaakt.

Op het kleuterplein staat u achter een markering op het plein tot uw kind naar u toekomt. Op deze manier houden de leerkrachten overzicht en wordt de veiligheid vergroot. Voor elk kind geldt dat ze terug komen naar de leerkracht als ze geen bekende zien. De kinderen hebben soms klassenbeurt en zijn dan iets later uit, dit melden ze u zelf. De hekken worden een half uur nadat de school uit is gegaan, gesloten.

Het parkeren blijft een probleem, niet alleen vanwege het beperkte aantal parkeerplaatsen maar vooral de veiligheid van de kinderen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat er van alle kanten kinderen toestromen, die zich lang niet altijd aan de verkeersregels houden. Kijk goed op welke plekken u mag parkeren, want er zijn op bepaalde plekken stop- en parkeerverboden.

Er kunnen op meerdere plaatsen fietsen gestald worden. De kinderen gebruiken de fietsenrekken aan de kant waar ze vandaan komen. Het is niet de bedoeling om met de fiets over het schoolplein te lopen of te fietsen.

Wij streven ernaar dat de kinderen in de pauze een gezond, verantwoord tussendoortje nemen. Wij doen mee aan een landelijk project; JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Wij vinden het prettig als alle kinderen water drinken en iets van fruit of groenten meenemen voor tussendoor. Ook in de lunchpauze streven wij naar een gezonde maaltijd.

Heeft uw kind een allergie of beperking, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht? Dit i.v.m. traktaties en festiviteiten.

De school wordt gezien als bedrijf en moet daardoor hoge afvalverwerkingskosten betalen. Bekers hebben dus de voorkeur boven blikjes of pakjes. Als uw kind toch een pakje meekrijgt, dan neemt uw kind het pakje weer mee naar huis om het thuis weg te gooien

Sinterklaas komt op school voor de groepen 1 t/m 5 om zijn verjaardag te vieren. Vanaf groep 6 helpen de kinderen Sinterklaas en maken ze zelf surprises voor elkaar. Ook doen de kinderen vanaf groep 6 mee met Zon in de schoorsteen.

Algemeen geldt: het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan van 8.20 uur – 14.00 uur.

In de PAS-klas krijgen hoogbegaafde leerlingen PASsend onderwijs aangeboden. De leerlingen volgen op één of meerdere momenten/dagdelen van de week niet meer het standaard lesprogramma, maar gaan aan de slag met ‘gelijk gestemde leerlingen’. De leerlingen, die in aanmerking komen voor de PAS-klas, komen uit de groepen 5 t/m 7 (groep 8 tot de kerstvakantie).

De PAS-klas is met name gericht op het leerproces en de reflectie. De leerlingen leren plannen, organiseren, structureren, uitvoeren en reflecteren. ‘Leren leren’. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan de werkhouding: motivatie, doorzetten, omgaan met teleurstellingen en tegenslagen, samenwerken, etc. We hanteren hierbij de denkvaardigheden van Sternberg en onderzoeken en ontdekken talenten en leervoorkeuren m.b.v. de meervoudige intelligentie. De leerlingen leren over de Mindset-theorie van Carol S. Dweck: een fixed mindset (Fixie) en een growth mindset (Growie). De PAS-klas is een onderdeel van ons ‘protocol (hoog)begaafdheid’. Bekijk hier een impressie van de PAS-klas.

We vinden het fijn als de rugzak van uw kind ruim genoeg is voor eten, drinken of schoolwerkjes. Graag op dit alles ook de naam van uw kind, ook op de gymschoenen.

Gymschoenen graag met elastiek of klittenband en met lichte zolen. Wilt u achter de lijn op de speelplaats wachten als wij naar buiten komen, dan houden wij het overzicht.

Op maandag is het ‘laten zien dag’. De kinderen mogen dan iets van thuis meenemen en er in de kring iets over vertellen. Heeft uw kind op een andere dag iets bij zich, voor bijvoorbeeld een verjaardag of spelen na schooltijd, dan blijft het aan de kapstok bij de jas hangen.

In principe krijgen de kinderen van groep 3 en 4 geen huiswerk. Wel wordt gevraagd of ze hun boekbespreking thuis voorbereiden en of groep 4 thuis de tafels en het klokkijken wil oefenen. Er is wel een mogelijkheid om extra werk mee te geven, wanneer de leerkracht dit noodzakelijk acht. Wanneer dit op structurele basis plaatsvindt dan zal er altijd overleg zijn met de ouders.

De kinderen krijgen in beginsel geen huiswerk in groep 5. Wel moeten ze twee boekbesprekingen voorbereiden. Na overleg met de leerkracht kan er sprake zijn van extra rekenen/taal/spelling/lezen. Het uitgangspunt is dat al het werk op school moet gebeuren.

Extra hulp wordt voornamelijk in de klas gegeven door de eigen leerkracht of extra ondersteuning van een andere leerkracht of een onderwijsassistente.

In groep zes krijgen de kinderen nog geen wekelijks huiswerk mee. Gedurende het schooljaar zijn er een aantal items die wel thuis voorbereid kunnen worden. Eén keer in het jaar moet er een boekbespreking en één keer een spreekbeurt worden gepresenteerd. Uiteraard zal de aanpak hiervan met de kinderen besproken worden.

Voor de toetsen van de zaakvakken, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijgen de kinderen een week van te voren de samenvatting en topografie mee, zodat ze thuis kunnen leren. Hier wordt ook in de klas aandacht aan besteed en tijd voor gegeven.

Het kan voorkomen dat een kind bij uitval extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning bieden wij in de klas. Daarnaast kan het kind wat extra werk mee naar huis krijgen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het oefenen van de tafels, het klokkijken en het oefenen van de woorden van de week ( spelling).

De kinderen hebben een vulpen, potlood en liniaal nodig, deze zijn eenmalig door school verstrekt. Daarna is het de bedoeling dat er zelf voor gezorgd wordt. Ook kleurpotloden en viltstiften graag zelf verzorgen. Geen correctie vloeistof of wisstiften. Inktpatronen voor de vulpen verzorgt de school.

De kinderen krijgen een agenda van school. Data van de spreekbeurt en boekbespreking worden daarin door hen genoteerd. Vraag uw kind ernaar en help bij het plannen.

Twee keer per week krijgen de kinderen huiswerk mee. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van de agenda. Het huiswerk zit in een huiswerkmap. Daarnaast krijgen leerlingen werk mee om te leren voor een toets.

De kinderen nemen elke dag hun agenda mee naar school. Zij zorgen ook voor een etui met daarin: een vulpen (stabilo met vulling), geodriehoek, kleurpotloden, marker (geel/oranje), schaar en evt. een puntenslijper.

Regelmatig krijgen de leerlingen werk mee zoals het voorbereiden voor een project, presentatie, werkstuk, Engels of zaakvakken. De kinderen hebben een stevige stofmap nodig om dingen netjes van en naar huis mee te nemen.

We proberen de kinderen te trainen in zelfstandigheid. Ze krijgen voor meerdere momenten in de week huiswerk op. Dit noteren ze zelf in hun agenda. Voor het maken van hun huiswerk hebben zij toegang tot internet nodig. Wanneer een kind het huiswerk herhaaldelijk niet in orde heeft, blijft het op school in de huiswerkklas.

In groep 8 gaan wij regelmatig op de fiets weg. Een goede veilige fiets is daarom belangrijk. Een enkele keer zullen wij gebruik maken van het openbaar vervoer. Een opgeladen ov kaart voorzien van naamsticker nemen de kinderen dan zelf mee.

De bijdrage voor de driedaagse bedraagt ca. 75 euro.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met de leerkrachten.