Klachtenregeling

Directie en personeel proberen hun werkzaamheden op school zo goed mogelijk uit te voeren. Als er desondanks toch klachten zijn naar aanleiding van dit functioneren, verzoeken wij u als volgt te handelen:

  • Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat en probeer samen een oplossing te vinden
  • Indien u er samen niet uitkomt of als het gesprek onbevredigend is verlopen, neemt u contact op met de directie om tot een oplossing te komen

Contactpersoon
Als de gesprekken met betrokken leerkracht en de directie geen oplossing hebben gebracht, kunt u zich met uw klacht wenden tot één van de onafhankelijke contactpersonen. Door het bestuur van de school is Judith Verbeek, teamlid, (judith.verbeek@jozefschool.net) aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klacht op een passende manier wordt afgehandeld.

Vertrouwenspersoon
Als het nodig is, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. Voor de Jozefschool is dit Marije Kooiker. Zij is vanuit ‘1801 jeugd en onderwijsadvies’ te bereiken via m.kooiker@1801.nl of telefonisch via 088-1801171

Vertrouwensinspecteur
Er bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is te bereiken onder telefoonnummer 0900-1113111.

Klachtencommissie
Het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl