Medezeggenschapsraad

Welkom bij de medezeggenschapsraad

Op deze site vertellen wij u graag meer over de Medezeggenschapsraad (MR) binnen de Jozefschool en vindt u actuele informatie van en over de MR.

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Welke bevoegdheden heeft de Medezeggenschapsraad?
De MR heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school. De MR kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Hieronder vallen onder meer:

  • Instemmingsrecht. Zonder instemming van GMR of MR mogen bepaalde besluiten niet worden uitgevoerd.
  • Adviesrecht en initiatiefrecht. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur.
  • Het recht op informatie. De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op het gebied van financiën, personeel, beleid en onderwijs.

Recht op overleg. Met regelmaat hebben twee MR leden overleg met de directie over lopende zaken.

Wat doet de MR?
Naast het advies- en instemmingsrecht denken en praten wij mee bij het nemen van besluiten. Hierbij letten we vooral op de consequenties die deze besluiten hebben voor het personeel en alle ouders en leerlingen die hiermee te maken krijgen. Zowel de team- als de oudergeleding vormen op een constructieve manier een gezamenlijk standpunt over bijvoorbeeld de vaststelling van onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de schoolgids en de schooltijden, nieuwbouw, formatie en vele andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de Jozefschool.

De MR van de Jozefschool heeft ook overleg met de MR-leden van de andere scholen die onder onze stichting Katholiek Onderwijs, de SKOA vallen. Dit gebeurt in gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR)

Wat kan de MR voor mij doen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen en alle medewerkers op de Jozefschool. Voorbeelden van onderwerpen die wij al behandeld hebben zijn:

  • Schoolzwemmen
  • Betrokkenheid bij het aannemen van nieuwe medewerkers
  • Indeling schoolvrije uren/dagen
  • Arbo-zaken voor kinderen en personeel

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons per e-mail bereiken via: mr@jozefschool.net. U kunt berichten sturen of aangeven dat u graag wilt dat er contact met u wordt opgenomen. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u uiteraard ook een van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

Vergaderdata 2017-2018

Vergaderingen beginnen om 20.00 uur

Dinsdag 31 oktober

Donderdag 7 december

Woensdag 14 februari

Maandag 26 maart

Maandag 14 mei

Dinsdag 19 juni

Heeft u agendapunten geeft u deze dan mét toelichting aan ons door via ons e-mailadres mr@jozefschool.net

Notulen van de vergaderingen

Notulen 19 april 2017 

Notulen 28 juni 2017

Notulen 19 september 2017 

Notulen 31 oktober 2017 

Notulen 7 december 2017 

Notulen 14 februari 2018

Notulen 14 mei 2018

Jaarplan en jaarverslag

MR jaarplan 2015-2016

MR jaarverslag 2016-2017

Jozefschool