Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Welke bevoegdheden heeft de Medezeggenschapsraad?
De MR heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school. De MR kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Hieronder vallen onder meer:
 • Instemmingsrecht. Zonder instemming van GMR of MR mogen bepaalde besluiten niet worden uitgevoerd.
 • Adviesrecht en initiatiefrecht. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur.
 • Het recht op informatie. De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op het gebied van financiën, personeel, beleid en onderwijs.
 • Recht op overleg. Met regelmaat hebben twee MR leden overleg met de directie over lopende zaken.

Wat doet de MR?
Naast het advies- en instemmingsrecht denken en praten wij mee bij het nemen van besluiten. Hierbij letten we vooral op de consequenties die deze besluiten hebben voor het personeel en alle ouders en leerlingen die hiermee te maken krijgen. Zowel de team- als de oudergeleding vormen op een constructieve manier een gezamenlijk standpunt over bijvoorbeeld de vaststelling van onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de schoolgids en de schooltijden, nieuwbouw, formatie en vele andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de Jozefschool. De MR van de Jozefschool heeft ook overleg met de MR-leden van de andere scholen die onder onze stichting vallen. Dit gebeurt in gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Wat kan de MR voor mij doen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen en alle medewerkers op de Jozefschool.

Voorbeelden van onderwerpen die wij behandelen zijn:

 • Sollicitatiecommissie nieuwe werknemers
 • Vakantierooster
 • Financiën Jozefschool: kascontrole
 • Arbo-zaken voor kinderen en personeel
 • Nieuwbouw Jozefschool
 • Schoolgids
 • Klachtencommissie


Voorbeelden van onderwerpen die de MR al zijn gepasseerd:

 • Bedrag TSO (Tussen Schoolse Opvang)
 • 5 gelijke dagen model
 • Sluiting scholen i.v.m. covid-19


Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons per e-mail bereiken via: mr@jozefschool.net. U kunt berichten sturen of aangeven dat u graag wilt dat er contact met u wordt opgenomen. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u uiteraard ook een van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

Vergaderdata 2023-2024
Dinsdag 25 juni 2024

Heeft u agendapunten? Geeft u deze dan mét toelichting aan ons door via ons e-mailadres mr@jozefschool.net

Notulen van de vergaderingen
Notulen MR vergadering 13-05-2024
Notulen MR vergadering 14-03-2024
Notulen MR vergadering 16-01-2024
Notulen MR vergadering 08-11-2023
Notulen 25 september 2023

Leden

Oudergeleding

Rien van Beemen (voorzitter)
Rolf Bosch
Ruben Moes
Joyce Curière

Teamgeleding

Tim Hogenboom
Linda Groenewoud
Lisette Nielsen
Nina Bosse