Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Welke bevoegdheden heeft de Medezeggenschapsraad?
De MR heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school. De MR kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Hieronder vallen onder meer:

  • Instemmingsrecht. Zonder instemming van GMR of MR mogen bepaalde besluiten niet worden uitgevoerd.
  • Adviesrecht en initiatiefrecht. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur.
  • Het recht op informatie. De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op het gebied van financiën, personeel, beleid en onderwijs.
  • Recht op overleg. Met regelmaat hebben twee MR leden overleg met de directie over lopende zaken.

Wat doet de MR?
Naast het advies- en instemmingsrecht denken en praten wij mee bij het nemen van besluiten. Hierbij letten we vooral op de consequenties die deze besluiten hebben voor het personeel en alle ouders en leerlingen die hiermee te maken krijgen. Zowel de team- als de oudergeleding vormen op een constructieve manier een gezamenlijk standpunt over bijvoorbeeld de vaststelling van onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de schoolgids en de schooltijden, nieuwbouw, formatie en vele andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de Jozefschool.

De MR van de Jozefschool heeft ook overleg met de MR-leden van de andere scholen die onder onze stichting vallen. Dit gebeurt in gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Wat kan de MR voor mij doen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen en alle medewerkers op de Jozefschool. Voorbeelden van onderwerpen die wij al behandeld hebben zijn:

  • Schoolzwemmen
  • Betrokkenheid bij het aannemen van nieuwe medewerkers
  • Indeling schoolvrije uren/dagen
  • Arbo-zaken voor kinderen en personeel
  • Tussenschoolse opvang
  • Sluiting scholen i.v.m. Covid-19


Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons per e-mail bereiken via: mr@jozefschool.net. U kunt berichten sturen of aangeven dat u graag wilt dat er contact met u wordt opgenomen. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u uiteraard ook een van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
Rien van Beemen (voorzitter), Rolf Bosch, Ruben Moes, Joyce Curière (oudergeleding)
Linda Groenewoud, Nina Bosse, Tim Hogenboom en Lisette Nielsen (teamgeleding)

Vergaderdata 2022-2023

23-03-2023
01-06-2023

Heeft u agendapunten? Geeft u deze dan mét toelichting aan ons door via ons e-mailadres mr@jozefschool.net

Notulen van de vergaderingen
Notulen 23 januari 2023
Notulen 3 november 2022
Notulen 20 september 2022