Home Forums Andere schooltijden? Stappenplan

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door Avatar for Jeroen Jeroen 1 jaar, 5 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #10652 Reactie
  Avatar for Jeroen
  Jeroen
  Sleutelbeheerder

  Wat is de aanleiding om na te denken over andere schooltijden?

  Basisscholen in Nederland zijn zich aan het heroriënteren op de schooltijden.

  De indeling die de meeste scholen hanteren, stamt nog uit de tijd dat mensen tussen de middag thuis gezamenlijk de warme maaltijd gebruikten. De schooltijden van toen passen minder in deze tijd, waarin beide ouders deelnemen aan het arbeidsproces en er daardoor een grote groep kinderen gebruik maakt van het overblijven. (Ruim 80% op de Jozefschool). Een hoog percentage maakt tevens gebruik van professionele kinderopvang na schooltijd. We zien een brede maatschappelijke discussie over andere schooltijden die tot gevolg heeft dat steeds meer scholen een ander schooltijdenmodel hebben doorgevoerd, dan wel overwegen over te stappen op een model dat aansluit bij deze veranderde samenleving. De meeste scholen geven hierbij de voorkeur aan het ‘5 gelijke dagen model’. Andere schooltijden kunnen meer structuur, rust en regelmaat bieden in de school en in de dagindeling van kinderen, ouders en leerkrachten. Het leidt tot minder deelname in het verkeer op de drukste momenten. Er is voor ouders één breng en één haalmoment. Alle kinderen, onderbouw en bovenbouw, hebben dezelfde schooltijden.

   

  Wat is er tot nu toe gedaan?

  • Diverse besprekingen binnen het (speciaal)directieberaad (directeuren, adjunct-directeuren, bestuursleden, (G)MR leden)
  • Informatie uitwisseling via de memo en in teamvergaderingen (leerkrachten).
  • Informatieavond voor buitenschoolse opvang, sportverenigingen, directeuren Primair Onderwijs, MR-leden op 30 oktober 2014. Informatieavond voor ouders, leerkrachten en MR-leden: 19 maart 2015. Er was een spreker van het Leeuwendaal
  • Binnen het ADO (Aalsmeers directieoverleg) overleg gericht op één gezamenlijke regeling. Dit gaat waarschijnlijk niet lukken. Protestants Christelijk onderwijs en Openbaar onderwijs richten zich op het ‘vijf gelijke dagen’

   

  1.   Oriëntatie.

  • Visie van de directie van de Jozefschool

  Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Het totaal aantal lesuren van 7520 uur, dat leerlingen in acht jaar basisonderwijs moeten volgen, is gelijk gebleven, maar de verplichte verdeling over de eerste vier jaar en de laatste vier jaar is losgelaten. Ook kunnen scholen nu zelf de maximale schooltijd per dag bepalen. Steeds meer scholen in het primair onderwijs hebben de schooltijden aangepast aan de huidige tijd en samenleving. De samenleving vraagt dat ook te doen. Het is een niet te stuiten ontwikkeling. Het past bij de werkende ouders, het is een middel om de dagindeling van verschillende partijen (verenigingen en de instellingen cultuur, sport, zorg en welzijn) beter te organiseren en een betere invulling te geven aan de uren na schooltijd. Basisscholen en kinderopvangcentra die met elkaar afstemmen en samenwerken, brengen meer rust in de dagindeling van kinderen en hun ouders.

  Bovendien kunnen scholen en opvang een inhoudelijke en pedagogische verbinding leggen die zorgt voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit en die de gewenste brede ontwikkeling van kinderen stimuleert. Om een dergelijk eigentijds dagarrangement te realiseren is het nodig de schooldag voor vier- tot twaalfjarigen anders te organiseren. Wij denken dit te kunnen realiseren met het ‘5 gelijke dagen model’.

  • Gevolgen.

  De regeling flexibilisering van schooltijden heeft tot gevolg gehad dat scholen na zijn gaan denken over een andere weekindeling waarbij de vrije woensdag- en vrijdagmiddag geen vaste uitgangspunten meer zijn. Wij zijn van mening dat een andere indeling van lesuren voor ons een goede verandering betekent. Door het aantal lesuren te verdelen over 5 gelijke dagen, komen de kinderen vroeger uit school en blijft er na schooltijd, op alle dagen van de week, meer tijd over voor spelen, afspreken met vriendjes en vriendinnetjes, sporten, ontspanning en ‘leuke dingen doen’, die nu vaak geconcentreerd worden op de woensdagmiddag en/of vrijdagmiddag. Samen lunchen op school geeft rust en zorgt voor minder (op)startproblemen in de middag.

  • Ambitie

  Onze ambitie is: het streven naar een ‘vijf gelijke dagen model’. Bij het ‘vijf gelijke dagen model’ zijn de kinderen van 08:30 – 14:00 uur op school. Tussen de middag lunchen de kinderen een kwartier samen met de groepsleerkracht (les-gebonden tijd) en aansluitend kunnen de kinderen een half uur buiten spelen, sporten of op een andere manier ontspannen, onder begeleiding van professionals uit de tussen schoolse opvang (TSO).

  • Werkgroepen
  1. Er is een werkgroep van directeuren P.O. opgesteld in Aalsmeer i.s.m. de Gemeente Aalsmeer. Deze werkgroep zal in het voorjaar van 2016 (maart) een enquête uitzetten onder de ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 8 jaar, in Aalsmeer en
  2. Er is een werkgroep bestaande uit leerkrachten, MR-leden en OR-leden (MOT), die een eerste vergadering hebben gepland op 5 oktober 2015 (belangstellende leerkrachten, ouders en medewerkers van de BSO kunnen zich aansluiten bij de vergadering). Mei 2016 is een vervolg MOT vergadering
  3. Er is een interne werkgroep, bestaande uit de directie, een MR-lid en twee

   

  • Communicatiestrategie

  Binnen de Gemeente (ADO)
  Binnen de werkgroep (directeuren PO), i.s.m. de Gemeente Aalsmeer Tussen scholen en BSO
  Tussen schoolbestuur (UB/AB) en directeuren
  Binnen het directieberaad (directeuren en adjunct-directeuren SKOA) Binnen de MOT (MR, OR en Team)
  Binnen de (G)MR
  Binnen het (Management)team Tussen school en ouders (informatieavonden, ouderpeiling, thema-avond januari 2017, Jozefflitsss en Digiduif)

   

  • Verantwoordelijkheden van het Bevoegd Gezag/het

  Het Bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor het totaal aantal lesuren van 7520 uur in acht jaar voor leerlingen.

  Het Bevoegd Gezag voldoet aan wetten en regelgeving:
  – De wet flexibilisering schooltijden
  – De Arbeidstijdenwet (Het Bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor de werk- en rusttijdenregeling voor leerkrachten)
  – De wet op het Primair Onderwijs (WPO) (Het Bevoegd Gezag draagt zorg voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door te kunnen brengen (overblijfmogelijkheid))
  – De wet op de expertisecentra (WEC)
  – De wet medezeggenschap op school (WMS)
  – De Cao-Primair Onderwijs

   

  • Tijdpad

  2014-2015: Oriëntatiefase
  2015-2016: Oriëntatiefase
  2016-2017: Voorbereidingsfase
  2017-2018: Voorbereidingsfase
  2018-2019: Invoeringsfase = starten, anticiperen, evalueren, tevredenheidsonderzoek. 2019-2020: Indien nodig aanpassingen invoeren

   

  2.     Voorbereiding.

  • Model maken met: organisatie, personeel, huisvesting en
  • Voorgenomen besluit wordt ter instemming aan MR oudergeleding voorgelegd
  • MR oudergeleding bepaalt standpunt m.b.t. onderwijstijden
  • MR personeelsgeleding heeft inspraak op de pauzeregeling (nieuwe Cao)
  • Afspraken maken over de besluitvorming door het bestuur op voordracht van de directie met instemming MR
  • Communicatie tussen alle geledingen continueren, samenwerken aan draagvlak
   – Solicitatie procedure TussenSchoolseOpvang: Vacatures uitschrijven december 2017, Uitnodigingen versturen januari 2018,
   Gesprekken voeren februari 2018, Afronden maart 2018
   – Overblijfregelement TSO: Aanpassen november 2017, Ter inzage MR januari 2018, Afgeronden februari 2018
   – Dagplanning vakken: Aanpassen december 2017, Afronden mei 2018
   – Aanpassen aanstellingen personeel: Gesprekken december 2017 en januari 2017, Afronden april 2018
   – Aanschrijven sportclubs e.d.: Brieven versturen januari 2018, Afronden februari 2018
   – Communicatie ouders: Jozefflitsss maandelijks, afronden juli 2018

  3.     Invoering.

  • Starten met de nieuwe schooltijden
  • Anticiperen op onverwachte zaken
  • Tussentijdse evaluaties i.s.m. alle betrokken partners
  • Een tevredenheidsonderzoek i.s.m. alle betrokken partners
  • Als daar aanleiding toe is, aanpassingen invoeren in het tweede jaar (2019-2020)

   

   

  Terug naar het forum —>

Reageer op: Andere schooltijden? Stappenplan
Mijn informatie:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">