Protocollen/beleidsplannen

In de gemeente Aalsmeer staan drie katholieke scholen, de Antoniusschool te Kudelstaart, de Jozefschool aan de Gerberastraat te Aalsmeer en de Oosteinderschool, op de rand van de wijk Oosteinder / Nieuw Oosteinde. De belangstelling voor katholiek onderwijs in Aalsmeer is groot. De stichting heeft een aannamebeleid opgesteld. Daarbij is uitgegaan van de statuten van de Stichting voor Katholiek Onderwijs waarin als doelstelling is opgenomen: ‘het bevorderen van katholiek onderwijs in Aalsmeer’

Lees ons aannamebeleid hier.

Hierbij gaat het of tweelingen apart in verschillende groepen of bij elkaar in de groep geplaatst worden.

Wetenschappelijk is het niet aantoonbaar dat de ene of de andere beslissing beter is. Zo lijkt het voor de schoolprestaties uiteindelijk niet zoveel uit te maken of tweelingen samen of apart naar school gaan. Ook qua sociale ontwikkeling hoeft het geen probleem te zijn als tweelingen veel samen zijn of dezelfde vrienden en ervaringen meemaken. Er wordt wel aangegeven dat 4 jaar erg jong is om gescheiden te worden, vooral als de kinderen in de eerste vier jaren intensief alles samen hebben gedaan.

Hoe wij hier mee omgaan kunt u hier lezen.

Op onze school werken we met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, dat bedoeld is om leerkrachten in het basisonderwijs houvast te geven bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van leesproblemen. Wij signaleren de risicoleerlingen, brengen die in kaart en verzorgen extra hulp.

Veel leesproblemen kunnen zo binnen het reguliere onderwijs verholpen worden. Er zijn echter ook kinderen waarbij de leesproblemen dermate complex en hardnekkig zijn dat hulp van buitenaf noodzakelijk is. Er is dan een vermoeden van dyslexie.

Klik hier voor een beschrijving van het beleid.

In onze veranderende maatschappij is het zeer belangrijk kinderen ook bagage mee te geven op sociaal-emotioneel gebied. Op onze school doen we dat door het geven van de Kanjertraining in elke groep. Elke leerkracht is hiervoor intensief geschoold en gecertificeerd, of volgt de opleiding.

De Kanjertraining is door het Nederlands Jeugd instituut (NJI) beoordeeld als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden.

De regels behorende bij de Kanjertraining vormen de basis voor hoe leerlingen, het team en de ouders van onze school met elkaar omgaan. Zij zijn overal in ons gebouw te vinden in de vorm van posters, petjes en handpoppen.

De regels en afspraken van onze school zijn vastgelegd in een ‘gedragsprotocol’. Iedereen die met de kinderen van onze school werkt en de kinderen zelf zijn op de hoogte van wat hier in staat.

Klik hier om het Gedragsprotocol Kanjertraining te lezen.

Iedere school stelt, in het kader van passend onderwijs, een ondersteuningsprofiel op. Het ondersteuningsprofiel werd eerder ook wel het zorgprofiel genoemd. In een ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen de school heeft om zorgleerlingen op te vangen.

Het school-ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door het team (de directie, de leraren, en de intern begeleider) van de school. De mede zeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling van het school-ondersteuningsprofiel. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een school-ondersteuningsprofiel vast.

De invulling van het school-ondersteuningsprofiel hangt af van de expertise van de school en de afspraken die binnen het samen-werkingsverband zijn gemaakt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de profielen van de andere scholen in het samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samen-werkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.

Het profiel wordt in de schoolgids geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen inzicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school.

U kunt het ook hier vinden.

De Jozefschool wil een veilige school zijn. In de schoolgids kunt u lezen hoe we dat met elkaar willen bereiken.
Om het gebruik van het internet en de computer op school op een manier te doen, waar eenieder zich veilig weet, hebben we een internetprotocol opgesteld.

De opzet is dat in groep 6 de leerkracht dit protocol behandelt met de leerlingen, waarna zij het ondertekenen. Het protocol komt in het dossier van het kind.

Klik hier om het internetprotocol te lezen.

In het schooljaar 2020/2021 word er aan verbetering van dit protocol gewerkt in de vorm van Media Wijsheid.

Directie en personeel proberen hun werkzaamheden op school zo goed mogelijk uit te voeren. Als er desondanks toch klachten zijn naar aanleiding van dit functioneren, verzoeken wij u als volgt te handelen:

  • ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat en probeer samen een oplossing te vinden
  • indien u er samen niet uitkomt of als het gesprek onbevredigend is verlopen, neemt u contact op met de directie om tot een oplossing te komen

Contact persoon
Als de gesprekken met betrokken leerkracht en de directie geen oplossing hebben gebracht, kunt u zich met uw klacht wenden tot één van de onafhankelijke contactpersonen.

Door het bestuur van de school zijn Judith Verbeek, teamlid, (06-15582703) en Carolien Roodenburg, ouder, (06-16275201) aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klacht op een passende manier wordt afgehandeld.

Vertrouwenspersoon
Als het nodig is, wordt een klacht doorverwezen naar een vertrouwenspersoon. Voor de Jozefschool zijn dit Nicole Kik en Pieter de Wit. Nicole is vanuit ‘OnderwijsAdvies’ te bereiken op het telefoonnummer 06-30776751 of via n.kik@onderwijsadvies.nl. En Pieter op 0182-556499 of via p.dewit@onderwijsadvies.nl

Vertrouwensinspecteur
Er bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is te bereiken onder telefoonnummer 0900-1113111.

Klachtencommissie
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (LKC KO), zoals ingesteld door de Bond KBO (bond katholiek primair onderwijs) en de Bond KBVO (bond katholiek beroeps- en voortgezet onderwijs) met ondersteuning van het Bureau Katholiek Onderwijs (BKO).

Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs)
Koninginnengracht 19
2514AB Den Haag
Telefoonnummer: 070-3861697
website: www.gcbo.nl
e-mail: info@gcbo.nl

Postadres
postbus 82324,
2508EH Den Haag.

Voor een veilig thuis
Deze organisatie is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt. 

Contactpersoon binnen de school is Sandra Lissenburg

Mocht u rechtstreeks contact op willen nemen bel dan met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Zie ook http://www.vooreenveiligthuis.nl

GGD
Laan van de Helende Meesters 4
1186 AM Amstelveen
0900-0400580

Schoolverpleegkundige: Eline van den Berg Schadee

Schoolarts: José Lentjes
Assistente van de schoolarts: Annemarie Leenders

School Maatschappelijk Werkster: Naime Akar (020-6415904)

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daad-werkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan drie dagen bij elkaar opgeteld, verzuimt.

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

In welke gevallen het mogelijk is hier gebruik van te maken, vindt u in deze bijlage.

Dit protocol is geschreven om ouders en leerkrachten een handreiking te geven, in het omgaan met de gevolgen van een echtscheidingssituatie. Een echtscheiding bespreekbaar maken, is de eerste stap om het belang van het kind veilig te kunnen stellen. De ideale situatie is immers een goede samenwerking tussen ouders, kind en de school. School heeft de belangen van het kind te behartigen, zonder zich te mengen in de daadwerkelijke situatie tussen de scheidende ouders. School heeft een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van de beide ouders van het kind. Ouders worden verwezen naar de website van de Jozefschool waarop dit protocol te vinden is, wanneer bij de leerkrachten bekend is dat zij zich in een echtscheidingssituatie bevinden of inmiddels gescheiden zijn. Voor dit protocol is gebruik gemaakt van gegevens zoals vermeld in het protocol: Kinderen scheiden mee en de uitgave Bond KBO (informatieplicht ouders).

Klik hier om het protocol echtscheiding te lezen.

Missie  van de Jozefschool:
“Samen waar het kan en aangepast waar mogelijk , werken wij aan hoofd, hart en hand”.

Hoofd   –              cognitief

Hart       –              sociaal emotioneel

Hand     –              creatief en sportief

Wij vinden het belangrijk dat ook (hoog) begaafde leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen op cognitief, sociaal emotioneel, creatief en sportief gebied. Door de houding van de leerkrachten en het bieden van voldoende uitdaging zowel binnen als buiten de groep, kan het (hoog)begaafde kind zich op eigen niveau ontwikkelen.

Visie van de Jozefschool:
In sociaal emotionele trainingen binnen de groep creëren we een omgeving,  waarin kinderen zich gewaardeerd voelen, kunnen zijn wie ze zijn, aangeven wat ze willen, waar ze voor staan en bij wie ze willen horen. Voorwaarden hiervoor zijn zelfvertrouwen, zelfstandigheid, weerbaarheid, eigen initiatief en zelfreflectie.

Niet één ontwikkelingsaspect, maar meerdere dienen centraal te staan in het lesaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. De doorgaande lijn ziet er bij hoogbegaafde kinderen soms anders uit. Zij leren vanuit het grote geheel, in sprongen en slaan soms stappen over. Dit betekent, dat wij als school niet star maar flexibel omgaan met de doorgaande lijn en de hoogbegaafde leerling volgen in zijn of haar individuele ontwikkeling.

Dit protocol is ontwikkeld om eenheid en eenvoud te creëren in de wijze waarop de Jozefschool omgaat met (hoog)begaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is bewust gekozen te spreken van hoogbegaafdheid en begaafdheid, omdat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het wel of niet hoogbegaafd zijn van dat kind zolang een kind niet getest is.

Daarnaast is gekozen te spreken van een ontwikkelingsvoorsprong, omdat tot het zesde levensjaar van kinderen (nog) niet gesproken wordt van (hoog)begaafdheid.

Klik hier om het protocol (hoog)begaafdheid te lezen.

Tevens hebben wij voor (hoog)begaafden een PAS-klas. Klik hier voor meer informatie hierover.

Als uw kind bij ons op school komt verwachten we dat uw kind zindelijk is. Dit betekent dat kinderen zonder hulp van de leerkracht naar het toilet kunnen gaan. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren en is hier reserve kleding voor op school. In een kleutergroep (of andere jaargroep) zit een groot aantal kinderen met 1 leerkracht. Als een kind regelmatig verschoning nodig heeft, dan gaat dit ten koste van de aandacht en de veiligheid van de rest van de groep.

Klik hier om het protocol zindelijkheid te lezen.

De wet op het Primair Onderwijs gaat uit van een ononderbroken ontwikkeling van iedere leerling (art. 8.1). Dit betekent dat een leerling in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren het primair onderwijs kan doorlopen (art. 8.7). Door ‘passend onderwijs’ aan te bieden, is het mogelijk om het aantal doublures tot een minimum te beperken.

De Jozefschool heeft een protocol opgesteld hoe we omgaan met zittenblijven. Dit protocol kunt u hier lezen.

De Jozefschool streeft naar ouderbetrokkenheid vanuit een duidelijke visie en maakt gebruik van heldere communicatie, moderne communicatie-middelen, duidelijke organisatiestructuren en toegankelijke huisvesting.

De directie, leerkrachten en ouders uit de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad hebben met elkaar een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd.

Klik hier om de samenwerkingsovereenkomst te lezen.

Vuurwerk hoeft op zich niet gevaarlijk te zijn, mits het gaat om goedgekeurd vuurwerk en als het op voorgeschreven wijze wordt afgestoken. Bij het afsteken van vuurwerk in of nabij groepen mensen, zoals op schoolpleinen, is echter reëel gevaar voor (ernstig) letsel aanwezig. Zeker als het afsteken ervan een ‘spel’ of ‘sport’ wordt. Ontploffend vuurwerk veroorzaakt doorgaans onrust onder mensen hetgeen tot irritatie of agressie kan leiden. Daarnaast veroorzaakt ontploffend vuurwerk geluidsoverlast en hinder voor de lessen.
De Jozefschool verbiedt om deze redenen vuurwerk mee te nemen.

Klik hier om het handelingsprotocol schoolveiligheid vuurwerk te lezen.