Overblijven

Overblijfregeling
Leerlingen kunnen gebruik maken van de overblijfregeling. Het overblijven geschiedt onder leiding en toezicht van vaste overblijfkrachten, die hiervoor een vergoeding ontvangen.

Blijven uw kind(eren) regelmatig over, dan kunt u ze aanmelden middels een registratieformulier. Voor leerlingen die niet zijn aangemeld kunnen wij geen verantwoording nemen. Aan dit systeem zijn kosten verbonden.

Verantwoording
Het overblijfsysteem is vastgelegd in het Reglement Overblijven en ligt ter inzage op school. Het overblijfsysteem staat onder toezicht van de tussenschoolseopvang (T.S.O.) Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Ouders, de Medezeggenschapsraad en het team van leerkrachten.

Het overblijfsysteem berust op de volgende principes:

  1. De kinderen kunnen onder toezicht in een prettige, veilige sfeer overblijven op school.Er zijn duidelijke regels en afspraken waaraan iedereen zich dient te houden (zie het Huishoudelijk Reglement).
  2. Alle ouders moeten hun kind, ongeacht de reden, gebruik kunnen laten maken van de overblijfvoorzieningen.
  3. Het toezicht berust bij vaste overblijfkrachten die hun verantwoordlijkheid serieus nemen en die hierop aangesproken kunnen worden door de T.S.O. De overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding en zijn bereid een overeenkomst met duidelijke taakomschrijving te tekenen. Per groep wordt een logboek bijgehouden. Hierin worden tevens de registratieformulieren, abonnementen en strippenkaarten bewaard. De overblijfkrachten controleren of alle kinderen aanwezig zijn, houden de strippenkaarten bij en noteren eventuele bijzonderheden.
  4. De kosten worden betaald uit de overblijfvergoedingen die ouders voor hun kind betalen.
  5. Alle ouders kunnen vaste overblijfkracht worden mits zij bereid zijn regelmatig in het rooster mee te draaien (minimaal 1 x per 2 schoolweken). Ouders waarvan de kinderen overblijven worden op deze manier in de gelegenheid gesteld de kosten geheel of gedeeltelijk terug te verdienen. Op de dag dat u overblijfouder bent, blijft/blijven uw kind/eren die dag gratis over.
  6. De T.S.O. heeft een overblijfcoördinator aangesteld als contactpersoon en belast met o.a. de volgende taken: het verzorgen van de administratie; het regelen van de verkoop van strippenkaarten en  abonnementen; het opstellen van roosters voor de overblijfkrachten.

Inschrijving
Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 8.45 u tot 9.15 u is de overblijfwinkel geopend. Aan de balie – in de centrale hal – kunt u strippenkaarten kopen bij de overblijfcoördinator, Corrie Schijf. Ouders kunnen middels een registratieformulier hun kind aanmelden voor het overblijven en/of zichzelf opgeven als overblijfkracht. Zowel de kinderen als de overblijfkrachten die zijn ingeschreven zijn tijdens het overblijven WA verzekerd. Gelijktijdig met het overhandigen van het registratieformulier kunnen de ouders een strippenkaart of abonnement aanschaffen.

U kunt contant betalen of storten op rekeningnummer NL19INGB0006537090 St.vrienden van Jozefschool Aalsmeer o.v.v. naam van uw kind(eren).

Strippenkaarten
Een strippenkaart is goed voor 10 maal overblijven, is onbeperkt geldig, maar wel persoonsgebonden. Wanneer er nog 2 strippen resteren krijgt u via uw kind een brief thuis met de mededeling dat de kaart bijna vol is. Wanneer een kind een betalingsachterstand heeft van meer dan vijf maal overblijven kan de toegang geweigerd worden.

Abonnementen
Een abonnement is goed voor 3 maal overblijven per week (onderbouw) of 4 maal overblijven per week (bovenbouw). Een abonnement is persoonsgebonden. Een abonnement is alleen voor een heel schooljaar te koop. Een schooljaar heeft gemiddeld 40 schoolweken. Dit abonnement kunt u betalen in één keer, per halfjaar of per kwartaal.

De abonnementen worden bewaard in het logboek en bijgehouden door de overblijfkrachten. De betaling dient een week voor ingang van het abonnement te zijn voldaan. Wanneer een kind een betalingsachterstand heeft van meer dan twee weken dan kan de toegang geweigerd worden.

Logboek
Per groep wordt een logboek bijgehouden. Hierin worden tevens de registratieformulieren, abonnementen en strippenkaarten bewaard. De overblijfkrachten controleren of alle kinderen aanwezig zijn, houden de betalingen bij en noteren eventuele bijzonderheden.

Tarieven
1 strippenkaart € 18,00  (10x overblijven)
4 strippenkaarten € 54,00   (40x overblijven)
Om van het voordeel te kunnen profiteren dienen de strippenkaarten wel in een keer te worden aangeschaft.

Abonnement onderbouw t/m groep 4: 3 maal per week overblijven. Jaarabonnement € 147,00 U kunt ook per halfjaar of kwartaal betalen.

Abonnement bovenbouw v.a. groep 5: 4 maal per week overblijven. Jaarabonnement € 196,00 U kunt ook per halfjaar of kwartaal betalen.

Een losse keer overblijven € 2,25 te voldoen aan de overblijfcoördinator of overblijfkracht.

Deze tarieven zijn geldig voor het schooljaar 2017-2018

Voorbeelden van betalen

Voorbeeld 1:
Wanneer uw kind alle dagen overblijft is het het voordeligst om een abonnement te nemen. U betaalt dan omgerekend € 1,22 per keer.

Voorbeeld 2:
Wanneer uw kind één keer per week overblijft is het het voordeligst om in één keer 4 strippenkaarten te kopen. Een schooljaar duurt immers 40 weken. U betaalt dan omgerekend € 1,35 per keer.

Voorbeeld 3:
Wanneer u twee kinderen heeft die één keer per week overblijven is het ook het voordeligst om in één keer 4 strippenkaarten te kopen. U geeft elk kind twee kaarten en betaalt dan omgerekend € 1,35 per kind per keer.

Voorbeeld 4:
Wanneer u twee (of meer) kinderen heeft die één (of meer) keer per week overblijven is het ook het voordeligst om telkens in één keer 4 strippenkaarten te kopen. U geeft elk kind een strippenkaart en betaalt dan omgerekend € 1,35 per kind per keer. Gaat uw oudste kind van school dan kunt u de resterende strippen voor een volgend kind gebruiken.

Voor meer informatie, klachten of tips kunt u terecht bij de T.S.O – leden:

Corrie Schijf (coördinator)
Atty Zevenhoven (team)

Jozefschool